Kundinformation & allmänna villkor

 

Zonova's hundtävlingsservice (Zonova's) allmänna villkor för tjänster. Vid all kontakt med Zonova's förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om inget annat skriftligen avtalats. Dessa villkor publicerades 2020-01-12 (senast ändrad 2020-01-12).

 

Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster inom Zonova's, om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan parterna. De allmänna villkoren utgör således en del det avtal som ingåtts mellan parterna. Ett avtal anses bindande då offert accepterats via antingen mail eller per post.

Omfattning
Zonova's ska tillhandahålla tjänster i enlighet med den uppdragsbeskrivning som framgår av offert/överrenkommelse. Vidare ska Zonova's utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång. Det utgör inte något avtalsbrott att uppdraget inte slutförts inom den beräknade avtalstiden.

Genomförande
Uppdraget ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Zonova's får utan kundens särskilda medgivande anlita/byta underkonsulter vid tjänstens utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden.

Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Vidare ska kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

Betalningsvillkor
Utförs tjänsten löpande har Zonova's rätt att fakturera en gång per månad för utfört och redovisat arbete. För kostnader har Zonova's alltid rätt att få ersättning löpande. Betalningen sker mot faktura och ska finnas tillgängligt på Zonova's bankkonto senast 15 dagar efter fakturadatum eller enligt överrenskommelse. Zonova's har rätt till ersättning för faktureringskostnad per faktura.

Vid försenad betalning debiterar Zonova's dröjsmålsränta. Debitering av dröjsmålsränta sker från fakturans förfallodag intill dess full betalning skett. Dröjsmålsräntan börjar löpa 30 dagar efter det att kravet på betalning skickats. Avräkning sker för gjorda delbetalningar. Zonova's har rätt att debitera expeditionsavgift vid räntefakturering.

Zonova's har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell inkassokostnad. Vidare har Zonova's även rätt att, med omedelbar verkan, tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat förskott för framtida betalningar för Zonnova's fortsatta arbete.

Vid försenad betalning har Zonova's full rätt att som säkerhet kvarhålla betalning för samtliga motfordringar (kvittning) tills dess att samtliga förfallna fodringar på motparten har reglerats, inklusive dröjsmålsränta och andra avgifter och kostnader. Förfarandet ger inte motparten rätt att säga upp eller häva ingånget avtal på grund av kvittningsförfarandet.

 

Sekretess & GDPR
Ingen av parterna får till tredje man, utan den andra partens godkännande, lämna ut konfidentiell information. Parterna ska även se till att deras personal inte lämnar ut konfidentiell information. Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretessskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

Zonova's får dock alltid använda uppgiften att bolaget utför uppdrag för kundens räkning vid marknadsföringsåtgärder. Vidare får bolaget utan kundens medgivande lämna ut konfidentiell information till de eventuella underleverantörer som bolaget anlitat för uppdragets genomförande.

Alla personuppgifter som inhämtats för möjliggörande av uppdrag kommer att raderas ur Zonova's databas 14 arbetsdagar efter leverans/tävlingsdatum. Det åligger kunden att informera berörda parter om när personliga uppgifter kommer att raderas. Uppgifter som utgör kundunderlag för fakturering kommer sparas enligt gällande lagar.

Försening/avbokning
Om någon av parterna inte uppfyller förpliktelserna enligt avtalet, ska den andra parten skriftligen begära rättelse. Kundens skriftliga begäran om rättelse ska ske inom 14 kalenderdagar från den tidpunkt då förpliktelsen skulle ha uppfyllts. Om underlåtenheten inte avhjälps utan oskäligt uppehåll och den är av väsentlig betydelse, har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Kunden har rätt att säga upp Zonova's uppdrag utan att uppge skäl till upphörande. Denna rätt gäller dock inte redan genomförda delar. Zonova's ska om så sker få ersättning för utfört arbete, kostnader och den förlust, inklusive förlorade intäkter, som orsakats bolaget på grund av uppdragets förtida upphörande.

Ansvar
Zonova's ansvarar endast för direkta skador som orsakats av Zonova's eller dess anlitade underkonsulter genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Zonova's skadeståndsansvar omfattar således inte ersättning för förlust av utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd eller vite eller annan indirekt skada. Zonova's svarar inte heller för förlust av data.

Zonova's svarar inte i något fall för skada som uppstått till följd av att kunden inte följt av Zonova's eller av bolaget anlitad underkonsults lämnade råd och anvisningar. Inte i något fall ska Zonova's skadeståndsansvar överstiga ett halvt basbelopp.

Anspråk mot Zonova's ska göras gällande senast inom tre månader från den dag skada inträffat eller då kunden bort få kännedom om sådan omständighet som grundar anspråk. Inte i något fall får dock anspråk mot Zonova's göras gällande senare än tre månader efter det att uppdraget avslutats.

Force Majeure och övrigt hinder
Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hens kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetskonflikt och sjukdom som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hens underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal.

Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför. Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än två månader.

Tvist
Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.

Priser & Avgifter
Dessa priser gäller för närvarande, utöver det som offererats. Priser och avgifter kan komma att ändras av Zonova's utan föregående meddelande eller förhandling. Alla angivna priser i detta avtal eller tilläggsavtal gäller exklusive moms.

Påminnelseavgift: 60 kronor.
Inkassokostnad: 180 kronor.
Dröjsmålsränta: 8 %.